Gemeenten krijgen minder geld voor Wmo en Jeugdwet

Gepubliceerd op: 01-09-2016
Gemeenten krijgen minder geld voor Wmo en Jeugdwet

Vanaf 2017 krijgen gemeenten minder budget voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Het budget voor de Wmo gaat in 2017 met 179 miljoen euro omlaag en dat voor de Jeugdzorg met 47 miljoen euro.


Verkeerde inschatting

Bij de start van decentralisaties in het sociale domein in 2015 is bij de toekenning van de budgetten aan gemeenten een verkeerde inschatting gemaakt van het aantal cliënten dat zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet zou moeten krijgen. Veel van de cliënten bleken uiteindelijk onder de WLz (Wet Langdurige Zorg) te vallen in plaats van onder de Wmo 2015 of de Jeugdwet. In sommige gevallen werden cliënten ook ten onrechte onder de WLZ geschaard terwijl ze eigenlijk onder de Wmo of de Jeugdwet hoorden te vallen. Het rijk is verantwoordelijk voor de financiering van zorg en ondersteuning vanuit de WLz.  
In 2018 gaat het gemeentelijke budget voor de Wmo met 168,8 miljoen euro omlaag en het budget voor Jeugdzorg met 16,9 miljoen euro. De VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het rijk zijn overeengekomen om in de septembercirculaire meer duidelijkheid te bieden over de verdeling van de budgetten. Gemeenten hoeven het teveel betaalde geld niet terug te betalen, dat wordt vanaf 2017 bijgesteld via een aanpassing in het gemeentefonds.

Cliënten met een zogenaamd Volledig Pakket Thuis met een lage zorgbehoefte die per 2016 eigenlijk onder de Wmo zouden vallen blijven onder de Wlz vallen.

Rond de 12.000 mensen die hulp kregen vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werden in 2015, met behoud van de zorg die ze op dat moment ontvingen, naar de Wmo overgeheveld. Omdat na herindicatie bleek dat er bij deze groep mensen "24 uur per dag zorg in de nabijheid" of "blijvend permanent toezicht" vereist is worden zij alsnog onder de WLz ondergebracht.

Meevallers
Gemeenten krijgen vanaf 2017 structureel 60 miljoen euro voor de ondersteuning en begeleiding van Licht Verstandelijk Beperkte mensen (LVB). Het gaat hierbij om mensen die als gevolg van hun beperking tijdelijk begeleiding en/of behandeling nodig hebben in een beschermde woonomgeving. Op dit moment krijgen gemeenten nog geen specifiek budget voor deze doelgroep.

Een andere "meevaller" is dat een eerder aangekondigde korting van 25 miljoen euro op het gemeentefonds voor beschermd wonen van de baan is.

"Tijdens een eerder bestuurlijk overleg (april 2016) zijn goede afspraken gemaakt over 'geen communicerende vaten' tussen Wlz, Zvw en Wmo en Jeugdwet. Daarmee is voorkomen dat gemeenten en Rijk elk jaar moeten 'afrekenen' bij groei of afname in de domeinen. 'Jaarlijkse afrekening' doet immers geen recht aan de beweging die gemeenten maken bij de investeringen in de algemene voorzieningen, het inclusie-beleid en het wijkgerichte preventieve beleid. De nu aangebrachte mutaties maken een eind aan deze discussie.", aldus berichtgeving op de website van de VNG.Terug naar nieuwsoverzicht


Volg ons ook op:


Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hieronder uw e-mail adres in en meld u aan.
Itinmotion Webdesign WebsitesRmk reclame en advies bureau